• 75.0uF 100VDC
 • 0.068uF X2 Capacitor 编带
 • MPP 4.7uF 450VDC
 • MPT 1.0uF 2000V GBT缓冲吸收电容
 • MKP 0.22uF 275V
 • MPC 22.0uF 1200V
 • MKP0.47K275VAC
 • MPP 0.047uF J 1600VDC
 • 3.3uF Encased CBB23 capacitor
 • MPC 15.0uF 4pins 450VDC
 • MPP 0.18uF 630VDC
 • MPC 0.33uF 1600VDC
 • MPC 50.0uF 600VDC
 • MPC 14uF 800VDC
 • MEF 4.7uF 100VDC
点击这里给我发送消息